mandag 13. juli 2009

Navarsete må ta grep om SAS

Denne var på trykk med Anne Karine Nymoen (leder i Norsk Studentunion) Nationen i dag


I månadsskiftet juni/juli fjerna SAS på særs diskret vis studentrabatten sin. Ungdomsrabatten deira gjeld no berre ungdom mellom 12 og 25 år, og ikkje studentar opp til 31 år som tidlegare. Norsk Studentunion (NSU) tykkjer dette er heilt feil vei å gå, då over halvparten av studentane i Noreg er over 26 år. Studentar er ei svak økonomisk gruppe, både dei over og under 26 år.

Statens Lånekasse for Utdanning har gjennom mange år delt ut reisestipend til studentar, men dei siste åra har summen vorte kraftig kutta. Reisestipendet er heller ikkje tilgjengeleg for studentar over 25 år. NSU ønskjer primært at reisestipendet frå Lånekassa skal dekke tre tur/retur-reiser mellom heimstaden og studiestaden, uavhengig av alder, men fram til dette vert ein realitet er det viktig med gode studentrabattar på reiser. Prinsippet om lik rett til utdanning står sterkt i Noreg, og eit av aspekta her er at ein skal kunne velje kor ein ønskjer å studere, uavhengig av mellom anna kostnadane som reiser mellom heimstaden og studiestaden vil medføre.

NSU meiner det er særs uheldig om studieval vert baserte på økonomisk grunnlag, og krevjer at regjeringa tar grep om situasjonen. Kan du leve med distriktsfiendtlige SAS, Liv Signe?

fredag 10. juli 2009

Kvalitet koster, uvitenhet koster mer

Anne Karine Nymoen og jeg hadde dette på trykk i dagens papirutgave av Klassekampen

Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå forteller at stadig færre greier å gjennomføre utdanningen sin på normert tid. Ola Nordmann avla i snitt 41,8 studiepoeng i 2007/2008, mens normal studieprogresjon er 60 studiepoeng per studieår. År etter år daler antallet som greier å gjennomføre studiene på normert tid. Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion krever at regjeringen setter i gang mottiltak allerede til høsten.

Det viktigste tiltaket er å øke det økonomiske handlingsrommet til universiteter og høgskoler. Studentene er bekymret over de stadig trangere rammene høyere utdanning må drives innenfor. Uten nok ressurser får ikke de vitenskapelig ansatte god nok tid til å utføre både forskning og undervisning tilfredsstillende, og altfor ofte må det velges mellom sammenfallende tiltak for å øke kvaliteten. Det skjæres ned på forelesningstimer og vi ser at forelesninger i ulike fag plutselig blir slått sammen av økonomiske grunner. Dessuten står studentene i fare for at faglige veiledningstimer forsvinner fordi fagpersonalet ikke har tid til å veilede.

I tillegg til dette ser vi at studentenes studiestøtte ikke strekker til, og at mange derfor må jobbe ved siden av studiene for å få endene til å møtes. Dette fører igjen til at studentene får stadig mindre tid til å jobbe med studiene. Dette er en ond sirkel. Studieprogresjonen blir lavere og færre fullfører på normert tid. Til tross for at tilbakegangen er beskjeden har den foregått over lengre tid. Lav studieprogresjon er verken lønnsomt for studentene, utdanningsinstitusjonene eller samfunnet, og Studentenes Landsforbund og Norsk Studentunion mener at det nå trengs en reell satsning på høyere utdanning. Derfor krever vi en kunnskapsmilliard og 11 måneder studiestøtte i høstens statsbudsjett.

fredag 3. juli 2009

Gjør høyere utdanning og forskning til en valgkampsak!

Valgkampen vil for fullt være i gang i løpet av sommermånedene. Partilederne vil snakke om sakene som er viktig for dem, og ofte også for velgerne. Når skal de snakke om høyere utdanning og forskning?

Høyere utdanning og forskning er viktig for å kunne løse alle andre samfunnsoppgaver, men det er også viktig for de som har høyere utdanning som sitt arbeidsområde. Studenter og ansatte i høyere utdanning bruker mange år av livene sine til å bli kunnskapsrike, flinke til å analysere og drøfte og til å få enda bedre ferdigheter - og det er også her ny kunnskap blir til. Dette gjør høyere utdanning og forskning til et svært viktig samfunnsområde å prioritere.

Det finnes i overkant av 200 000 studenter i Norge, og rundt 40 000 av disse sitter fortsatt på gjerdet og har ikke bestemt seg for hva de skal stemme. Det gir gode muligheter for partiene til å kapre studentstemmer, men da må man også snakke om de sakene som studenter er opptatt av. Studenter er opptatt av høyere utdanning og forskning

Studentenes Landsforbund ønsker en reell satsning på høyere utdanning og forskning. Våre krav er en kunnskapsmilliard, 11 måneder studiestøtte (gjennom en økning på 10 %) og 1000 nye studentboliger.

Alle landets partiledere - når vil dere snakke om høyere utdanning og forskning?